Uit het nieuws: Algemeen Handelsblad van donderdag 9 januari 1890

De Russische Griep

De Russische griep die ons teistert, moest eigenlijk de Chineesche griep heeten. Uit China kregen de Russen haar het eerst in 1830—33, 1837, 1847 en 1854 en ’55, en steeds verspreidde zich de epidemie over Europa, schoon niet zoo snel als de stoom dit mogelijk maakt, nu personen en goederen in enkele dagen uit Rusland naar alle oorden van Europa vervoerd worden.

Wat in China geschiedt, wordt tegenwoordig ook spoediger en beter bekend. Wat daar wel is gebeurd, dat aanleiding kon geven tot het ontstaan eener epidemie, wordt in de Times gevraagd.

In 1888 heeft de Hoong Ho of Gele Rivier haar dijken verbroken. Een dicht bevolkte streek werd onder water gezet. Het aantal dooden wordt geschat van een tot zeven miljoen menschen. Een zware hongersnood volgde er in die streek. In het najaar werden de voor ontzaglijk veel geld nieuw aangelegde dijken weder weggeslagen. Het vruchtbare, lage land was opnieuw een moeras.

In Januari 1889 had de overstrooming in Mantsjoerije plaats, waarbij 2000 menschen het leven verloren. Er was veel koorts en ziekte. 170,000 gezinnen moesten ondersteund worden. Den geheelen zomer werd er veel geleden. Dikke, gele modder bedekte het vruchtbare land. De hitte was buitengewoon groot. De modder droogde op en verstoof in stof, dat soms de zon verduisterde. De inwoners leefden van wortels en gras. Er was veel ziekte. De organismen in de moerassen van de Gele Rivier gekweekt in de vette gele klei, welke der rivier haar naam geeft, verschillen waarschijnlijk van da organismen der moerassen van tropische en gematigde luchtstreek.

Er is eenige reden to vermoeden dat de influenza ontstond op de gedroogde kleikorst der moerassen van de provincie Honan. Twee keer is de griep-epidemie voorafgegaan door ontzettende overstroomingen in China, namelijk in 1831 en in 1852.

Indien men meer van China kon te weten komen, zou het belangrijk zijn na te gaan of werkelijk China en Siberië den teelgrond der ziekte bevatten.

Men heeft den loop der influenza van China via Tomsk naar Potersburg en Moskou dit jaar vrij wel gecontroleerd. Personen en goederen en de sterk heerschende noordoostenwind worden verschillend genoemd als overbrengers der ziektekiemen. Dat overal postbeambten onder de eerst aangetasten voorkomen, zou schijnen te bewijzen dat brieven de besmetting overbrengen. In elk geval predikt deze ziekte uit China weer de groote les der onderlinge verantwoordelijkheid, wat de Franschen ‘la solidaritê’ noemen, der volken. Toen Krakatoa in rook- en stofwolken met hemelhooge vlammen uiteenplofte, ging de zon maanden lang over de geheele aarde in rooden gloed onder. De stof was verdeeld door de hooge atmospheer van den geheelen aardbol.

Indien sterke noordoostenwinden de ziektekiemen uit Chinese en Siberische moerassen eveneens verspreid hebben, dan kunnen de doctoren en apothekers in Europa het werk niet aif, omdat rivieren in het verre oosten door haar dijken gebroken zijn, hongersnood en ziekten veroorzakende en honderdduizenden doodende.

Het geldt dus ons belang niet alleen, als wij ‘s buurmans huis in laaie vlam zien staan, maar als op vele dagreizen van ons onze medemenschen lijden. Deze broederschap predikt de griep

Dit bericht komt uit het krantenarchief Delpher

Bekijk hier het origineel: link >>

“De Russische Griep.”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 1890/01/09 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 14-10-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010142619:mpeg21:p001